VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

cestovní agentury a cestovní kanceláře WEB SHOP FLY a.s., IČO: 045 91 399,

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, VYMEZENÍ POJMŮ

  1.1 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí právně závazný vztah mezi společností WEB SHOP FLY a.s. IČO: 045 91 399, se sídlem Mezi vodami 19529, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21086 (dále jen „WEB SHOP FLY“) a třetími fyzickými nebo právnickými osobami vznikající při nabízení a prodeji cestovních služeb a zájezdů, tedy konkrétně při poskytování služeb zprostředkování přepravy osob (letecké, vlakové, autobusové) a s ní souvisejících služeb nebo při poskytování služeb zprostředkování ubytování a s ním souvisejících služeb nebo při poskytování služeb zprostředkování nájmu vozidla a s ním souvisejících služeb nebo při poskytování služeb zprostředkování cestovního pojištění a s ním souvisejících služeb nebo při zprostředkování zájezdů, jakož i při zprostředkování dalších služeb souvisejících s cestovním ruchem nebo při zprostředkování vymáhání případných nároků na náhradu škody nebo jiných nároků, na něž má Cestující nárok z vadné přepravy a s ním souvisejících služeb (dále jen „Smlouva o zprostředkování Služeb“) a právní vztah mezi společností WEB SHOP FLY a třetími fyzickými nebo právnickými osobami vznikající při prodeji zájezdů (dále jen „Smlouva o zájezdu“), jakož i při poskytování dalších služeb souvisejících s cestovním ruchem, např. poskytnutí vyřízení cestovního víza a s ním souvisejících služeb (dále jen „Smlouva o poskytnutí služby“) (dále jen „Služby“).

  Nedílnou součástí každé Smlouvy o zprostředkování Služeb, Smlouvy o zájezdu a Smlouvy o poskytnutí služeb jsou tyto VOP.

  1.2 WEB SHOP FLY působí na českém trhu jako cestovní agentura a cestovní kancelář, provozující svoji činnost pod obchodními značkami letenkylevne.cz, webshopfly.com, trip.market zejména prostřednictvím webových stránek www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market

  1.3 Zákazníkem se v těchto VOP rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která projeví zájem uzavřít Smlouvu o zprostředkování Služeb, Smlouvu o zájezdu nebo Smlouvu o poskytnutí služby se společností WEB SHOP FLY, nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla předmětná smlouva uzavřena.

  Zákazníkem je pro účely těchto VOP i osoba, která odeslala Objednávku a dále i Zákazník - spotřebitel (dále jen „Zákazník“). Cestujícím může být vždy pouze Zákazník - fyzická osoba.

  1.4 Zákazníkem - spotřebitelem se v těchto VOP rozumí jakákoliv fyzická osoba Zákazník, který předmětnou smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Zákazník – spotřebitel“).

  1.5 Poskytovatelem je právnická osoba či fyzická osoba podnikatel či dle kontextu společnost WEB SHOP FLY, která poskytuje Službu či více druhů Služeb. V závislosti na druhu poskytované Služby jde o leteckou společnost, vlakovou společnost, autobusovou společnost (v tomto případě dále i jen „Dopravce“), nebo poskytovatele ubytování, pojišťovnu, či pronajímatele vozidel, nebo cestovní kancelář pořádající zájezd (v tomto případě dále i jen „Cestovní kancelář“).

  1.6 Smlouva se v těchto VOP rozumí smlouva o letecké, vlakové, autobusové a jiné přepravě osob a poskytnutí souvisejících služeb (v tomto případě dále i jen „Smlouva o přepravě osob“), smlouva o ubytování osob a poskytnutí souvisejících služeb, smlouva o nájmu vozidla a s ním souvisejících služeb, smlouva o cestovním pojištění a poskytnutí souvisejících služeb, smlouva o zájezdu a s ním souvisejících služeb (v tomto případě dále i jen „Smlouva o zájezdu CK“), které jsou uzavírány mezi Zákazníkem a příslušným Poskytovatelem prostřednictvím WEB SHOP FLY.

  1.7 Smlouva o zprostředkování Služeb je smlouva uzavíraná mezi WEB SHOP FLY a Zákazníkem, jejímž předmětem je zprostředkování Služeb specifikovaných v Objednávce za Cenu. Nedílnou součástí každé Smlouvy o zprostředkování Služeb jsou tyto VOP. Smlouva o zprostředkování Služeb je uzavřena (i) dnem doručení potvrzovacího emailu o přijetí platby Ceny či Odměny na Zákazníkem v Objednávce uvedenou emailovou adresu nebo (ii) dnem doručení písemné Smlouvy o zprostředkování Služeb či potvrzení o přijetí platby Ceny Zákazníkovi, a to buď na doručovací adresu uvedenou v Objednávce, nebo Zákazníkovi osobně.

  1.8 Cena je Cena Služby spolu s Transakčním poplatkem. Cena Služby je cena Služby stanovená dle aktuálního ceníku a obchodních podmínek Poskytovatele a platná v okamžiku uzavření Smlouvy. Transakční poplatek je cena za zprostředkování uzavření Smlouvy dle platného ceníku WEB SHOP FLY, který je uveden na webových stránkách www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market.

  1.9 Odměna je cena Služby poskytnutou společností WEB SHOP FLY dle Objednávky Zákazníka, a to zejména dle Smlouvy o zájezdu a dle Smlouvy o poskytnutí služby.

  1.10 Objednávka je závazná objednávka Služby u WEB SHOP FLY obsahující specifikaci objednávané Služby učiněna Zákazníkem prostřednictvím

  1.10.1 elektronické on-line rezervace přes sít internet na stránkách www.trip.market, www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com nebo

  1.10.2 prostřednictvím elektronické pošty nebo

  1.10.3 prostřednictvím telefonního hovoru nebo

  1.10.4 osobně v provozovně nebo v sídle společnosti WEB SHOP FLY. Formu Objednávky má právo zvolit Zákazník. Zákazník bere na vědomí, že v případě telefonických objednávek mohou být hovory s pracovníky WEB SHOP FLY monitorovány, čímž není dotčeno právo Zákazníka monitorování odmítnout.

  1.11 Zprostředkování Služeb znamená zprostředkovatelské služby přímo související s poskytnutím Služby Poskytovatelem dle Objednávky Zákazníka, které Zákazníkovi poskytuje WEB SHOP FLY v souladu se Smlouvou o zprostředkování Služeb za předem sjednaný a odsouhlasený Transakční poplatek zahrnutý v Ceně. V důsledku Zprostředkováním Služeb WEB SHOP FLY bude Zákazník moct uzavřít Smlouvu s vybraným Poskytovatelem.

  1.12 WEB SHOP FLY je zprostředkovatel oprávněný ke Zprostředkování Služeb. WEB SHOP FLY je oprávněna přijímat od Zákazníků peněžní prostředky k úhradě Ceny Služby. WEB SHOP FLY je rovněž autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných Cestovních kanceláří, se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny Cestovní kanceláře, se kterými WEB SHOP FLY spolupracuje, informovaly společnost WEB SHOP FLY, že jsou řádně pojištěny proti úpadku a ve většině případů fungují na českém trhu již řadu let.

  1.13 WEB SHOP FLY je dále vlastníkem vlastní koncesní listiny na „Provozování cestovní kanceláře“. Pokud je na Smlouvě o zájezdu, potvrzení o zájezdu, Objednávce či v těchto VOP uveden výslovně jako pořadatel či Poskytovatel WEB SHOP FLY, vystupuje WEB SHOP FLY jako Cestovní kancelář. V opačném případě se má za to, že společnost WEB SHOP FLY je v postavení cestovní agentury, není-li výslovně stanoveno jinak.

  1.14 Za účelem uzavření Smlouvy, Smlouvy o zprostředkování Služeb, Smlouvy o zájezdu a Smlouvy o poskytnutí služby, je Zákazník povinen poskytnout WEB SHOP FLY úplné, přesné, aktuální a pravdivé údaje a všechny informace nezbytné k tomu, aby společnost WEB SHOP FLY mohla zprostředkovat poskytnutí Služby, Službu vyúčtovat (vyfakturovat) a Službu poskytnout. Zákazník tedy odpovídá za věcnou i formální správnost své Objednávky, zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek významných pro poskytnutí Služby poptávané u WEB SHOP FLY. Všechny informace je nutné uvést v latince. WEB SHOP FLY neodpovídá za případnou škodu, nebo dodatečné náklady, či jakékoliv jiné problémy, či komplikace vzniklé v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých Zákazníkem. Při zadání Objednávky je Zákazník povinen uvést specifické požadavky na poptávané Služby, stejně jako uplatnit případnou slevu. Zákazník bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky či slevy není možné při poskytnutí Služby zohlednit. Zákazník rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické požadavky na poptávanou Službu mohou být zpoplatněny dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty v základní Ceně Služby či Odměně.

  1.15 VOP jsou součástí každé Smlouvy o zprostředkování Služeb, Smlouvy o zájezdu a Smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mezi WEB SHO FLY a Zákazníkem a určují část jejího obsahu, přičemž odchylná ustanovení ve Smlouvě o zprostředkování Služeb, Smlouvě o zájezdu a Smlouvě o poskytnutí služby mají přednost před VOP.

  1.16 Při uzavíraní Smlouvy o zprostředkování Služeb, Smlouvy o zájezdu a Smlouvy o poskytnutí služby strany tímto vylučují užití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tedy že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření příslušné Smlouvy o zprostředkování Služeb, Smlouvy o zájezdu a Smlouvy o poskytnutí služby. WEB SHOP FLY si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku, která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje Zákazníka. WEB SHOP FLY je dále oprávněna odmítnout Objednávku Zákazníka, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné Objednávky, opakovaně bez důvodu nehradí sjednané zálohy Ceny, zálohy Odměny, či Cenu, či Odměnu, opakovaně nezasílá podepsané dokumenty nebo který je při osobní Objednávce v provozovně nebo v sídle WEB SHOP FLY pod vlivem omamných látek.

  1.17 Zákazník je povinen uhradit Cenu, či Odměnu za Služby objednané u WEB SHOP FLY ve lhůtě stanovené v příslušné Smlouvě o zprostředkování Služeb, Smlouvě o zájezdu anebo Smlouvě o poskytnutí služby (či potvrzení Objednávky). Pokud není lhůta splatnosti uvedená v těchto smlouvách tak ve lhůtě uvedené v těchto VOP pro daný typ smlouvy, a není-li taková lhůta stanovena, je Zákazník povinen konzultovat splatnost přímo s pracovníkem WEB SHOP FLY. Cena a Odměna se považují za uhrazené v den připsání sjednané ceny, včetně všech příslušejících daní a poplatků, na bankovní účet WEB SHOP FLY nebo v den složení Ceny, či Odměny v hotovosti na pokladně WEB SHOP FLY, pokud se tak stane do 17 hod. Platby připsané na účet nebo složené na pokladně po 17 hod jsou považovány za uhrazené v následující pracovní den.

  1.18 Tyto VOP neupravují a nevztahují se na:

  1.18.1 práva a povinnosti mezi Zákazníkem a Dopravcem při uskutečňování letecké, vlakové, autobusové přepravy osob a poskytování souvisejících cestovních služeb. Uvedený vztah se řídí Smlouvou o přepravě osob a příslušnými podmínkami konkrétního Dopravce.

  1.18.2 práva a povinnosti mezi Zákazníkem a Cestovní kanceláří při zprostředkování zájezdu dle Smlouvy o zájezdu CK uzavřené prostřednictvím WEB SHOP FLY. Uvedené vztahy se řídí podmínkami dané Cestovní kanceláře, jakožto pořadatele zájezdu.

  1.18.3 vztahy mezi Zákazníkem a pojišťovnou, a to ani v případě sjednání pojištění prostřednictvím WEB SHOP FLY. Zákazník je povinen se seznámit s pojistnou smlouvou včetně všeobecných pojistných podmínek pojišťovny a v případě pojistné události či jiné souvislosti se obracet přímo na pojišťovnu.

  1.18.4 práva a povinnosti mezi Zákazníkem a Poskytovatelem ubytování, pronájmu vozu (autopůjčovnou) a jiných jednotlivých služeb cestovního ruchu, které pro Zákazníka zprostředkuje WEB SHOP FLY. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného Poskytovatele.

  1.19 Cestovní doklady

  1.19.1 Každý Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Schengenském prostoru. Každý Zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit Zákazník vždy sám ještě před vycestováním. Za případné neudělení víza nenese WEB SHOP FLY žádnou odpovědnost.

  1.19.2 Zákazník bere na vědomí, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky resp. zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Zákazník i spolucestující jsou povinni si zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země pobytu a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci.

  1.19.3 Potřebné ostatní doklady zajišťované společností WEB SHOP FLY či Poskytovatelem, jako např. vouchery, letenky apod., obdrží Zákazník od WEB SHOP FLY nebo příslušného Poskytovatele. Není-li dohodnuto jinak, nebo nestanoví-li obchodní podmínky Poskytovatele jinak, jsou tyto doklady odesílány obvykle 7 dní před poskytnutím Služby nebo mohou být předány Zákazníkovi až přímo na místě poskytnutí Služby. V případě letu leteckou společností, která nevyžaduje ani elektronické letenky, či v případě ubytování v takovém ubytovacím zařízení, které nevyžaduje ani elektronické potvrzení, se Zákazník na letišti i v ubytovacím zařízení prokáže pouze cestovním dokladem, případně občanským průkazem.

 2. PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘEPRAVY OSOB

  2.1 WEB SHOP FLY nabízí Zákazníkovi možnost uzavřít s vybraným Dopravcem Smlouvu o přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících cestovních služeb.

  2.2 Zákazník může činit svoji Objednávku na zprostředkování poskytnutí služeb přepravy osob (letenek, či jízdenek) příp. souvisejících cestovních služeb způsobem uvedeným v čl. 1.10 těchto VOP.

  2.3 S odkazem na čl. 1.14 těchto VOP Zákazník odpovídá za formální i věcnou správnost své Objednávky, zejména za správné uvedení jména a příjmení (v případě, že jméno nebo příjmení Zákazníka je příliš dlouhé nebo má zvláštní tvar, je nutné informovat WEB SHOP FLY před dokončením Objednávky. Jméno a příjmení v letence musí přesně odpovídat údaji uvedenému v cestovním dokladu), věku, včasného nárokování na slevu na základě věku již při Objednávce a předložení dokladu o věku (doklad totožnosti a dalších údajů nutných k identifikaci osoby pro účely letecké přepravy), jakož i za uvedení správných údajů týkajících se Služby, tj. zejména správné datum, kdy se má uskutečnit poskytnutí Služby, tj. přeprava osob nebo jiná cestovní služba. Zákazník je rovněž povinen sdělit WEB SHOP FLY svůj požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířat, zbraní, sportovních potřeb, požadavek na pojištění proti stornu, doprovod, speciální jídlo, výběr sedadel v dopravním prostředku atd. Zákazník bere na vědomí, že Dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou Zákazníka vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení ceny přepravy a přímo souvisejících služeb.

  2.4 Uzavření Smlouvy o zprostředkování Služeb resp. Smlouvy o přepravě osob s on-line rezervací

  2.4.1 WEB SHOP FLY provozuje online informační systém na portálu www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market prostřednictvím kterého má Zákazník možnost vyhledat aktuální dostupné letecké, vlakové, autobusové spojení podle zadaných požadavků ve vyhledávacím formuláři (místo a datum odletu / odjezdu do požadované destinace, místo a datum, odkud si Zákazník přeje vrátit se a další) a zároveň si jemu vyhovující a vybrané spojení objednat. Rezervací prostřednictvím systému pro elektronické on-line rezervace Zákazník činí závazně svoji Objednávku přepravy osob, příp. dalších služeb, a bezvýhradně souhlasí s těmito VOP.

  2.4.2 Po obdržení Objednávky, je Zákazníkovi zasláno ze strany WEB SHOP FLY elektronickou formou na email, který uvedl Zákazník v Objednávce, potvrzení o přijetí jeho Objednávky s uvedením údajů o objednané Službě, Dopravci nebo Poskytovateli, objednaných Službách a Ceně skládající se z Ceny Služby a Transakčního poplatku a současně jsou mu zaslány podklady k platbě Ceny. V potvrzení je dále uvedeno, že vztah mezi Zákazníkem a společností WEB SHOP FLY se řídí těmito VOP, jež jsou uveřejněny v platném znění na www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market. Možné způsoby platby Ceny závisí na době, do které je třeba u provedené Objednávky vystavit cestovní doklady – letenku, jízdenku, případně potvrzení (poukaz/voucher) na Služby. Konkrétní lhůtu k zaplacení Ceny Služby určuje Dopravce nebo Poskytovatel.

  2.4.3 Po připsání Ceny na bankovní účet WEB SHOP FLY případně po složení Ceny v pokladně WEB SHOP FLY, zašle WEB SHOP FLY Zákazníkovi potvrzení o úspěšné platbě Ceny a po případném potvrzení Objednávky ze strany Dopravce případně Poskytovatele (je-li to dle podmínek Dopravce nebo Poskytovatele nutné), je Zákazníkovi zasláno ze strany WEB SHOP FLY elektronickou formou na email, který uvedl Zákazník v Objednávce, potvrzení jeho Objednávky s uvedením údajů o objednané Službě, Dopravci nebo Poskytovateli, objednaných Službách a uhrazené Ceně skládající se z Ceny Služby a Transakčního poplatku.

  2.4.4 Smlouva o přepravě osob je uzavřena okamžikem, kdy je Cena uhrazena Zákazníkem připsána na bankovní účet WEB SHOP FLY nebo složena do pokladny společnosti WEB SHOP FLY a současně je ověřena platnost provedené Objednávky Služeb u Dopravce případně Poskytovatele.

  2.5 Uzavření Smlouvy o zprostředkování Služeb resp. Smlouvy o přepravě osob s rezervací telefonním hovorem, e-mailem, či osobní návštěvou

  2.5.1 Rezervaci jiným způsobem povoleným čl. 1.10 těchto VOP, než je uvedeno v čl. 2.4 těchto VOP činí Zákazník závazně svoji Objednávku přepravy osob, příp. dalších Služeb. Po obdržení Objednávky, je Zákazníkovi potvrzeno přijetí Objednávky s uvedením údajů o objednané Službě, Dopravci nebo Poskytovateli, objednaných Službách a Ceně skládající se z Ceny Služby a Transakčního poplatku a současně jsou mu zaslány podklady k platbě Ceny, a to stejnou formou a způsobem, jakým byla učiněna Objednávka ze stany Zákazníka případně jiným vhodným způsobem. V potvrzení Objednávky je dále uvedeno, že vztah mezi Zákazníkem a společností WEB SHOP FLY se řídí těmito VOP, jež jsou uveřejněny v platném znění na www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market a v každé provozovně. Možné způsoby platby Ceny závisí na době, do které je třeba u provedené Objednávky vystavit cestovní doklady – letenku, jízdenku, případně potvrzení (poukaz/voucher) na Služby. Konkrétní lhůtu k zaplacení Ceny Služby určuje Dopravce nebo Poskytovatel.

  2.5.2 Po připsání Ceny na bankovní účet WEB SHOP FLY případně po složení Ceny v pokladně WEB SHOP FLY, zašle WEB SHOP FLY Zákazníkovi potvrzení o úspěšné platbě Ceny a po případném potvrzení Objednávky ze strany Dopravce případně Poskytovatele (je-li to dle podmínek Dopravce nebo Poskytovatele nutné), je Zákazníkovi zasláno ze strany WEB SHOP FLY potvrzení jeho Objednávky s uvedením údajů o objednané Službě, Dopravci nebo Poskytovateli, objednaných Službách a uhrazené Ceně skládající se z Ceny Služby a Transakčního poplatku, a to stejnou formou a způsobem, jakým byla učiněna Objednávka ze stany Zákazníka, případně elektronickou formou na email, který uvedl Zákazník v Objednávce, dle výběru WEB SHOP FLY.

  2.5.3 Smlouva o přepravě osob je uzavřena okamžikem, kdy je Cena uhrazena Zákazníkem připsána na bankovní účet WEB SHOP FLY a současně je ověřena platnost provedené Objednávky Služeb u Dopravce případně Poskytovatele.

  2.6 Smlouva o přepravě osob

  2.6.1 Zákazník bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení Ceny a do případného potvrzení Objednávky ze strany Dopravce případně Poskytovatele (je-li to dle podmínek Dopravce nebo Poskytovatele nutné), není potvrzení Objednávky závazné a rezervace Služeb, jakož i Cena Služeb může být změněna.

  2.6.2 Uzavřením Smlouvy o přepravě osob Zákazník potvrzuje, že mu byly ze strany WEB SHOP FLY poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a předány související dokumenty.

  2.6.3 Po uzavření Smlouvy o přepravě osob je WEB SHOP FLY povinna vystavit a předat, resp. zaslat Zákazníkovi objednané letenky, jízdenky popř. doklady potvrzující zakoupení související Služby.

  2.6.4 Zákazník bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy o přepravě osob vznikají práva a povinnosti týkající se přepravy a poskytnutí souvisejících Služeb Zákazníkovi a Dopravci případně Poskytovateli. WEB SHOP FLY vystupuje ve vztahu mezi Zákazníkem a Dopravcem případně Poskytovatelem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy o přepravě osob. Zákazník je povinen seznámit se s podmínkami Dopravce pro změnu již vystavené letenky, jízdenky (např. změna data letu), nebo Poskytovatele pro změnu objednané Služby.

  2.6.5 Veškeré návrhy na změny či zrušení Smlouvy o přepravě osob, pokud to Smlouva o přepravě osob, či podmínky Dopravce nebo Poskytovatele připouštějí, je Zákazník povinen činit u Dopravce nebo Poskytovatele nebo, připouštějí-li to podmínky Dopravce nebo Poskytovatele, prostřednictvím WEB SHOP FLY.

  2.7 Reklamace Služeb

  2.7.1 Zákazník bere na vědomí, že WEB SHOP FLY nezajišťuje přepravu osob, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění Služby, či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku Zákazníka.

  2.7.2 Zákazník bere na vědomí, že reklamaci Služeb je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách Dopravce nebo Poskytovatele. WEB SHOP FLY není oprávněna vyřizovat jakékoliv reklamace Zákazníka, které se týkají Služeb, jež byly WEB SHOP FLY pouze zprostředkovány.

  2.7.3 Tyto reklamace je nutné činit, není-li v reklamačních podmínkách Dopravce nebo Poskytovatele uvedeno jinak, v případě:

  (a) vad, které je možno odstranit ihned, bez zbytečného odkladu u pověřené osoby Dopravce nebo Poskytovatele,

  (b) ostatních vad, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od poskytnutí Služby u Dopravce nebo u Poskytovatele.

  2.7.4 V případě, že Zákazník učiní reklamaci prostřednictvím WEB SHOP FLY, ta následně předá reklamaci Dopravci nebo Poskytovateli k vyřízení a dále informuje Zákazníka o průběhu a výsledku reklamace. Zákazník bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči WEB SHOP FLY, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Zákazník bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace Dopravci nebo Poskytovateli prostřednictvím WEB SHOP FLY, spadá reklamace výhradně do kompetence Dopravce nebo Poskytovatele a není v možnostech WEB SHOP FLY ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace nebo její výsledek.

  2.7.5 WEB SHOP FLY je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými podmínkami Dopravce nebo Poskytovatele.

  2.7.6 Za přepravu zavazadel odpovídá Dopravce. Je-li zavazadlo v letecké přepravě poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno, odpovídá Dopravce. V takovém případě musí Zákazník co nejdříve podat písemnou stížnost Dopravci, a to dle obchodních podmínek Dopravce.

  2.7.7 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že storno Služby se řídí podmínkami Dopravce nebo Poskytovatele, pokud není uvedeno jinak, a v nich stanovená lhůta pro případnou refundaci zaplacené Ceny Služby nebo její části prostřednictvím WEB SHOP FLY se prodlužuje o lhůtu 21 dní, během které se WEB SHOP FLY zavazuje příslušnou částku Zákazníkovi vyplatit. V případě storna Služby, ať již ze strany Zákazníka, nebo ze strany Dopravce, je Transakční poplatek nevratný, přičemž WEB SHOP FLY si za provedení storna Služby může účtovat odměnu dle platného ceníku (vyvěšeného na internetových stránkách www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market).

  2.7.8 WEB SHOP FLY odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením Smlouvy o přepravě osob, tj. zejména za:

  (a) řádné a včasné oznámení Dopravci nebo Poskytovateli, že byla učiněna Objednávka a následně uzavřena Smlouva o přepravě osob,

  (b) řádné a včasné zajištění potvrzení Objednávky ze strany Dopravce nebo Poskytovatele, pokud to vyžadují podmínky Dopravce nebo Poskytovatele,

  © řádné vystavení letenky či jiného cestovního dokladu, či potvrzení o objednaných Službách,

  (d) řádné předání potřebných dokladů Dopravci nebo Poskytovateli,

  (e) řádné oznámení změn, příp. zrušení Smlouvy o přepravě osob Dopravci nebo Poskytovateli i Zákazníkovi, je-li o těchto změnách informována a má-li tuto povinnost dle příslušné smlouvy,

  (f) řádné a včasné poukázání Ceny Služby na účet Dopravce nebo Poskytovatele.

  2.7.9 V případě vad uvedených v čl. 2.7.8 těchto VOP je Zákazník povinen učinit reklamaci u WEB SHOP FLY bez zbytečného odkladu ihned, jakmile tuto vadu zjistí, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od jejího vzniku. WEB SHOP FLY je povinna tuto reklamaci vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy.

  2.8 Zákazník je povinen:

  2.8.1 seznámit se s obchodními podmínkami Dopravce, či Poskytovatele Služby,

  2.8.2 ověřit si u Dopravce povolenou váhu zavazadel,

  2.8.3 zkontrolovat správnost údajů v Objednávce, v potvrzeních a formulářích souvisejících s Objednávkou Služeb a následně v přepravním dokladu při jeho převzetí (zejména jméno, příjmení, data, trasu, datum narození, je-li uvedeno), a ostatních potvrzeních,

  2.8.4 seznámit se s podmínkami pro změnu Smlouvy, či objednané Služby u Dopravce a Poskytovatele,

  2.8.5 dodržovat přepravní podmínky příslušného Dopravce a Poskytovatele Služeb,

  2.8.6 ověřit informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit Zákazník vždy sám ještě před vycestováním. Za případné neudělení víza nenese WEB SHOP FLY žádnou odpovědnost. Zákazník je povinen dodržovat vízové předpisy po celou dobu cesty, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště,

  2.8.7 ověřit si u příslušného Dopravce případné změny cesty (letu, jízdy) po zakoupení Služby,

  2.8.8 včasné dostavení se k poskytnutí Služby.

  2.9 Zákazník bere na vědomí, že:

  2.9.1 WEB SHOP FLY není povinna zjišťovat případné změny v Objednávce před uzavřením Smlouvy či změny podmínek přepravy po uzavření Smlouvy a tyto informace sdělovat Zákazníkovi. Tyto informace je povinna podat pouze v případě, když jsou ji tyto sděleny Dopravcem. Za tímto účelem je Zákazník povinen sdělit WEB SHOP FLY platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů). V případě neplatnosti sdělených kontaktních údajů WEB SHOP FLY neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé Zákazníkovi. V případě změny data odletu / odjezdu u vystavené letenky / jízdenky, umožňují- li její provedení podmínky tarifu, má Dopravce právo na doplacení aktuální výše letištních a palivových poplatků a jiných poplatků ke dni změny, došlo-li k takovému navýšení od data vystavení letenky / jízdenky.

  2.9.2 Poskytování ostatních Služeb (cestovní pojištění, pojištění proti storno poplatkům atd.) se řídí podmínkami Poskytovatele služby. Výběr a rezervace těch sedaček v letadle, které jsou nabízeny zdarma, nejsou garantovány a jejich změna může být leteckou společností zrealizována kdykoliv před odletem z důvodu změny konfigurace letadla, změny typu letadla apod.

  2.9.3 V případě nízkonákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny či zrušení letu ze strany Dopravce. Povinnost poskytnutí náhradního spojení Dopravcem v takových případech může být omezená.

  2.9.4 V případě storna Služby je Transakční poplatek nevratný a za provedení storna Služby si WEB SHOP FLY může účtovat odměnu dle platného ceníku (vyvěšen na internetových stránkách www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market).

  2.9.5 Storno Služby a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami Dopravce/Poskytovatele.

  2.10 Za účelem uzavření Smlouvy o zprostředkování Služeb a následně Smlouvy o přepravě osob je Zákazník povinen na vyžádání předložit doklad totožnosti a prokázat další údaje nutné k řádnému zajištění přepravy osob, např. pro identifikaci osoby pro účely přepravy, požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby, požadavek na pojištění proti stornu, doprovod, speciální jídlo, výběr sedadel v dopravním prostředku atd. Zákazník bere na vědomí, že Dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů, doprovod samostatně cestujícího nezletilého dítěte či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou Zákazníka vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení ceny přepravy.

 3. PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A PRODEJ ZÁJEZDŮ

  3.1 WEB SHOP FLY je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných Cestovních kanceláří, se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Smlouva o zájezdu CK (jak je tato definována v čl. 1.6 těchto VOP) se řídí právem dle státu sídla Cestovní kanceláře a obchodními podmínkami dané Cestovní kanceláře z důvodu, že v daném vztahu vystupuje WEB SHOP FLY pouze jako zprostředkovatel zájezdu v postavení cestovní agentury.

  3.2 WEB SHOP FLY je rovněž sama oprávněna nabízet a prodávat zájezdy, a to v důsledku udělené živnosti na „Provozování cestovní kanceláře“. Smlouva o zájezdu (jak je tato definována v čl. 1.1 těchto VOP) se řídí právním řádem České republiky a těmito VOP společnosti WEB SHOP FLY z důvodu, že v daném případě vystupuje společnosti WEB SHOP FLY jako pořadatel zájezdu.

  3.3 Pro účely těchto VOP se za zájezd považuje předem připravený soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: (i) ubytování, (ii) dopravu, (iii) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb (dále jen „Zájezd“). V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb, nejedná se o Zájezd.

  3.4 Před uzavřením Smlouvy na žádost Zákazníka WEB SHOP FLY předloží k nahlédnutí doklad o pojištění pro případ úpadku Cestovní kanceláře, která je Poskytovatelem Zájezdu. Je-li společnost WEB SHOP FLY Poskytovatelem Zájezdu, je povinna předat Zákazníkovi doklad od příslušné pojišťovny o podmínkách pojištění a způsobu oznámení pojistné události, a to současně se Smlouvou o zájezdu. Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a informace o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro daný Zájezd požadovány, nalezne Zákazník na webových stránkách www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market.

  3.5 Objednávka

  3.5.1 WEB SHOP FLY provozuje na webových stránkách www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market online informační systém zobrazující informace o vybraných aktuálně dostupných Zájezdech. Nabídka Zájezdů společnosti WEB SHOP FLY je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od Cestovních kanceláří, které jsou pořadatelem nabízených zájezdů, ledaže je pořadatelem přímo WEB SHOP FLY. Pokud jde o nabídky Zájezdů od Cestovní kanceláří, společnost WEB SHOP FLY zobrazuje informace tak, jak je od jednotlivých Cestovních kanceláří získala. WEB SHOP FLY neodpovídá za chybnou nebo nesprávnou informaci získanou od Cestovní kanceláře (informace o Zájezdech jsou aktualizovány průběžně, zpravidla několikrát denně v době provozních hodin. V době od poslední aktualizace mohou být některé informace např. o dostupnosti produktu, zastaralé a změněny). WEB SHOP FLY nezodpovídá za případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany jednotlivých Cestovních kanceláří. WEB SHOP FLY si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů ohledně nabízených podmínek Zájezdů, aktuální platnou cenu Zájezdu, společnosti WEB SHOP FLY vždy o Cestovní kanceláře ověří. Pro Zákazníka je závazná Cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené Smlouvě o zájezdu CK s příslušnou Cestovní kanceláří a Smlouvě o zájezdu uzavřenou s WEB SHOP FLY.

  3.5.2 Zákazník může činit svoji Objednávku Zájezdu způsobem uvedeným v čl. 1.10 těchto VOP. Pokud jde o nabídky Zájezdů od Cestovní kanceláří, v takovém případě může každý Zákazník odeslat libovolné množství Objednávek (rezervací) na nabízené Zájezdy, přičemž pouze v tomto případě se Objednávky považují za nezávazné. WEB SHOP FLY nemá v okamžiku přijetí Objednávky na Zájezd od Cestovní kanceláře informace o tom, zda je daný Zájezd volný či nikoli. Tato informace je potvrzena a případně upřesněna až následně příslušnou Cestovní kanceláři.

  3.5.3 Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek Zájezdů (zejm. u zájezdů na poslední chvíli – „Last minute“ či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o Zájezdu budou Zákazníkovi upřesněny pracovníkem společnosti WEB SHOP FLY či příslušné Cestovní kanceláře po obdržení Objednávky.

  3.5.4 WEB SHOP FLY si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy Objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání Zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností na straně Cestovní kanceláře, či WEB SHOP FLY, které nebylo možné v nabídce Zájezdů uvést.

  3.6 Uzavření Smlouvy o zájezdu a Smlouvy o zájezdu CK

  3.6.1 Poté, co Zákazník v souladu s těmito VOP provede Objednávku vybraného Zájezdu a WEB SHOP FLY tuto Objednávku obdrží, provede WEB SHOP FLY rezervaci Zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby příslušné Cestovní kanceláře a WEB SHOP FLY. Některé Cestovní kanceláře nemají o víkendech otevřeno. V takovém případě bude Objednávka vyřízena v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoli problému s rezervací WEB SHOP FLY neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.

  3.6.2 Je-li provedená Objednávka ze strany Zákazníka akceptována společností WEB SHOP FLY anebo příslušnou Cestovní kanceláři, dojde k uzavření Smlouvy o zájezdu případně Smlouvy o zájezdu CK, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek:

  (a) Vznik smluvního vztahu v případě, kdy je pořadatelem zájezdu společnost WEB SHOP FLY – uzavření Smlouvy o zájezdu: Smluvní vztah mezi Zákazníkem a WEB SHOP FLY, jakožto cestovní kanceláří, vzniká u Zájezdů uzavřením Smlouvy o zájezdu či uzavřením jiné smlouvy (tj. akceptací Objednávky) v případě jiných Služeb. Obsah Smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy je vymezen nabídkou Zájezdů nebo Služeb prezentovaných internetových stránkách www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market, Objednávkou a její akceptací ze strany WEB SHOP FLY, těmito VOP, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu. Zákazníkovi je předán ze strany WEB SHOP FLY návrh Smlouvy o zájezdu, případné potvrzení, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Odměny Zájezdu. Smlouva o zájezdu spolu s pokyny je Zákazníkovi standardně zaslána e-mailem, předána osobně na pobočce WEB SHOP FLY nebo výjimečně zaslána i poštou, a to na náklady WEB SHOP FLY. WEB SHOP FLY rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy o zájezdu přijmout; bude-li návrh Smlouvy o zájezdu přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy o zájezdu nedojde. Má se za to, že návrh Smlouvy o zájezdu zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení. Zákazník je povinen v případě akceptace o Smlouvy zájezdu zaslat podepsanou Smlouvu o zájezdu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu společnosti WEB SHOP FLY.

  (b) Vznik smluvního vztahu v případě, kdy je pořadatelem Zájezdu Cestovní kancelář - uzavření Smlouvy o zájezdu CK: Je-li provedená Objednávka Zákazníka akceptována příslušnou Cestovní kanceláři, která je Poskytovatelem objednaného Zájezdu, je Zákazníkovi předán ze strany WEB SHOP FLY návrh Smlouvy o zájezdu CK mezi Zákazníkem a příslušnou Cestovní kanceláři, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Zájezdu. Smlouva o zájezdu CK spolu s pokyny je Zákazníkovi standardně zaslána e-mailem, předána osobně na pobočce WEB SHOP FLY nebo výjimečně zaslána i poštou, a to na náklady WEB SHOP FLY. WEB SHOP FLY rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy o zájezdu CK přijmout; bude-li návrh Smlouvy o zájezdu CK přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy o zájezdu CK nedojde. Zákazník je povinen v případě akceptace Smlouvy zájezdu CK zaslat podepsanou Smlouvu o zájezdu CK, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu společnosti WEB SHOP FLY. Zaslání jinému subjektu (např. přímo do Cestovní kanceláře) může vést k tomu, že Zájezd nebude možné uskutečnit. Termíny pro platby záloh nebo doplatku jsou pro Zákazníka závazné a WEB SHOP FLY není odpovědná za následky prodlení ze strany Zákazníka (ze strany Cestovní kanceláře může dojít např. ke stornu rezervace Služby nebo Zájezdu).

  3.6.3 Smlouva o zájezdu nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího písemného podepsání ze strany společnosti WEB SHOP FLY a Smlouva o zájezdu CK nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího písemného podepsání ze strany příslušné Cestovní kanceláře.

  3.6.4 Bezprostředně po uzavření Smlouvy o zájezdu, je společnost WEB SHOP FLY povinna vystavit a předat Zákazníkovi potvrzení o Zájezdu, neobsahuje-li toto potvrzení již Smlouva o zájezdu samotná, spolu s dokladem o svém pojištění. Pokud mezi Cestovní kanceláří a Zákazníkem nebyla Smlouva o zájezdu CK uzavřena v písemné podobě, je příslušná Cestovní kancelář povinna Zákazníkovi vydat potvrzení o Zájezdu spolu s dokladem o svém pojištění, a to dle podmínek příslušné Cestovní kanceláře, přičemž WEB SHOP FLY takové potvrzení o Zájezdu spolu s dokladem o pojištění příslušné Cestovní kanceláře předá Zákazníkovi ihned, jakmile ho bude mít k dispozici od příslušné Cestovní kanceláře.

  3.6.5 U vybraných Zájezdů platí, že účinnost Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zájezdu CK počíná běžet potvrzením Zájezdu ze strany společnosti WEB SHOP FYL anebo příslušné Cestovní kanceláře, je-li současně Zákazníkovi vydán při akceptaci Objednávky či bezprostředně po ní doklad o Smlouvě o zájezdu nebo doklad Smlouvě o zájezdu CK – potvrzení o Zájezdu, obsahující všechny náležitosti stanovené v § 2527 občanského zákoníku.

  3.6.6 Zákazník si je vědom toho, že Poskytovatel může využívat služeb obchodních partnerů, tzn., že např. Služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány zaměstnancem obchodního partnera pořádající Cestovní kanceláře, kterým může být jiný subjekt se sídlem jak v České republice, tak v zahraničí.

  3.6.7 Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak, cena za „dítě“ je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů jednotlivých Poskytovatelů.

  3.6.8 Zákazník je oprávněn Smlouvu o zájezdu nebo Smlouvu o zájezdu CK smluvně postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky účasti na Zájezdu. Změna je vůči příslušnému Poskytovateli účinná, doručí-li postupitel o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou o zájezdu nebo Smlouvou i zájezdu CK souhlasí a že splní všechny podmínky účasti na Zájezdu. Oznámení musí být doručeno nejméně sedm dnů před zahájením Zájezdu, jinak nemusí být postoupení Poskytovatelem Zájezdu akceptováno.

  3.7 Platba

  3.7.1 Zákazníkovi jsou pokyny k platbě Ceny anebo Odměny předány v písemné formě, a to zpravidla spolu s návrhem Smlouvy o zájezdu anebo Smlouvy o zájezdu CK dle čl. 3.6.2 VOP, popř. jsou platební údaje v potvrzení o Zájezdu.

  3.7.2 Není-li ve Smlouvě o zájezdu anebo Smlouvě o zájezdu CK nebo se Zákazníkem dohodnuto jinak, za běžné Zájezdy objednávané obvykle více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu zaplatí Zákazník obvykle 100% Transakčního poplatku a 50 % z Ceny Služby resp. 50% Odměny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy o zájezdu CK resp. Smlouvy o zájezdu, následně pak obvykle jeden kalendářní měsíc před čerpáním první Služby (nástupem na Zájezd) doplatí zbylou částku do plné Ceny resp. Odměny Zájezdu sjednané v příslušné smlouvě.

  3.7.3 Není-li ve Smlouvě o zájezdu anebo Smlouvě o zájezdu CK nebo se Zákazníkem dohodnuto jinak, Zájezdy typu „last minute“ a Zájezdy objednávané obvykle méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu hradí Zákazník jednorázově v plné výši. Mohou nastat výjimky, vzhledem k obsazenosti letů, Zájezdů a z jiných příčin, kdy budou Zákazníkovi předány jiné instrukce pro platbu než ty uvedené v těchto VOP.

  3.7.4 Platby Ceny a Odměny za Zájezd nebo jinou Službu se poukazují na účet WEB SHOP FLY v pobočce příslušné banky, bankovním převodem, na pobočkách WEB SHOP FLY či jiným způsobem dle dohody s pracovníkem WEB SHOP FLY.

  3.7.5 Zákazník bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy o zájezdu anebo Smlouvy o zájezdu CK a uhrazení platby Ceny anebo Odměny může ve výjimečných případech nastat situace, že Cestovní kancelář pořádající příslušný Zájezd, resp. společnost WEB SHOP FLY, rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se příslušná Smlouva o zájezdu anebo Smlouva o zájezdu CK od počátku ruší a Zákazník má nárok na vrácení všech svých již uhrazených finančních prostředků.

  3.7.6 Zákazník souhlasí s tím, že WEB SHOP FLY, resp. příslušná Cestovní kancelář (nestanoví-li obchodní podmínky příslušné Cestovní kanceláře jinak), je oprávněna jednostranně zvýšit Cenu Služby resp. Odměnu Zájezdu, a to za těchto podmínek:

  (a) dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena pohonných hmot u příslušného Zájezdu; anebo

  (b) dojde-li ke zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena předmětných plateb u příslušného Zájezdu; anebo

  © dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny Zájezdu v průměru o více než 10 %. Informace o zvýšení ceny Zájezdu musí být Zákazníkovi odeslána nejpozději čtrnáct (14) dní před zahájením Zájezdu, jinak společnosti WEB SHOP FLY, resp. příslušné Cestovní kanceláři, nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně Zájezdu.

  3.7.7 Je-li WEB SHOP FLY nebo Cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či Cenu resp. Odměnu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě pěti (5) dní od doručení návrhu na změnu příslušné Smlouvy o zájezdu anebo Smlouvy o zájezdu CK možnost od příslušné smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy o zájezdu anebo Smlouvy o zájezdu CK souhlasí.

  3.7.8 Není-li výslovně stanoveno jinak, při platbě kartou může být Zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši předem sdělené pracovníkem WEB SHOP FLY. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem WEB SHOP FLY a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

  3.7.9 Výše uvedené platební podmínky dle těchto VOP neplatí, pokud Zákazník po písemné dohodě s pracovníkem společnosti WEB SHOP FLY platí cenu za Zájezd přímo Cestovní kanceláři. V tom případě platí platební podmínky příslušné Cestovní kanceláře.

  3.8 Zájezd na vyžádání

  3.8.1 U některých nabídek Zájezdů se může Zákazník prostřednictvím WEB SHOP FLY pokusit vyžádat další místa, a to i za předpokladu, že z nabídky Zájezdů vyplývá, že žádná místa již nejsou.

  3.8.2 Zájemce bere na vědomí, že u těchto Zájezdů je ze strany Poskytovatele Zájezdu nutné vyžádat volnou kapacitu nejdříve u příslušného zahraničního partnera Cestovní kanceláře, resp. zahraničního partnera společnosti WEB SHOP FLY (tj. u ubytovacího zařízení v zahraničí apod.).

  3.8.3 Je-li pořadatelem Zájezdu WEB SHOP FLY, je v takovém případě WEB SHOP FLY oprávněna požadovat zálohu na Odměnu Zájezdu až ve výši 100 % tohoto Zájezdu ještě před tím, než je rezervace Zájezdu potvrzena ze strany zahraničního partnera. V okamžiku úhrady dochází mezi společností WEB SHOP FLY a Zákazníkem k uzavření Smlouvy o Zájezdu. Tato Smlouva o Zájezdu nabývá účinnosti v souladu s těmito VOP a zaniká v případě, že nedojde k potvrzení rezervace. Zanikne-li Smlouva o Zájezdu zamítnutím rezervace, Zákazníkovi se vždy vrací uhrazená záloha v plné výši.

  3.8.4 Je-li pořadatelem Zájezdu Cestovní kancelář, je v takovém případě WEB SHOP FLY dle podmínek dané Cestovní kanceláře oprávněna požadovat zálohu Ceny Zájezdu až ve výši 100 % tohoto Zájezdu ještě před tím, než je rezervace Zájezdu potvrzena ze strany zahraničního partnera. Uzavření jako i ukončení Smlouvy o zájezdu CK se řídí podmínkami dané Cestovní kanceláře.

  3.8.5 Pro vyloučení pochybností platí, že na Zájezd dle tohoto článku VOP se vztahují storno podmínky dané Cestovní kanceláře, resp. společnosti WEB SHOP FLY.

  3.9 Storno Zájezdu a odstupné

  3.9.1 Odstoupení od Smlouvy o zájezdu CK Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného Cestovní kanceláří od Smlouvy o zájezdu CK odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti příslušné Cestovní kanceláře vyplývající ze Smlouvy o zájezdu CK nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit příslušné Cestovní kanceláři odstupné stanovené níže: (a) Zákazník není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je zaplacena záloha na Zájezd či uzavřena Smlouva o zájezdu CK; (b) po uzavření Smlouvy o zájezdu CK, či úhradě zálohy či celé částky Ceny za Zájezd, jehož pořadatelem je Cestovní kancelář, je Zákazník povinen uhradit odstupné ve výši stanovené v obchodních podmínkách dané Cestovní kanceláře. Zákazník bere na vědomí, že podmínky Cestovní kanceláře mohou stanovit povinnost Zákazníka zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany Cestovní kanceláře z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka. Transakční poplatek za Zprostředkování Služeb je v takovém případě nevratný. Při účtování storno poplatku Poskytovatelem Zájezdu si WEB SHOP FLY může účtovat manipulační poplatek ve výši max. 5% celkové Ceny Služby.

  3.9.2 Odstoupení od Smlouvy o zájezdu

  (a) WEB SHOP FLY je ze závažných důvodů oprávněna odstoupit od Smlouvy o zájezdu bez udání důvodu (zrušit Zájezd) ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení. V takovém případě je povinna uhradit Zákazníkovi penále ve výši 10 % z Odměny Zájezdu. Zákonný nárok Zákazníka na náhradu škody zůstává zachován.

  (b) WEB SHOP FLY se zprostí odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit smluvní pokutu pouze v případě, prokáže-li, že ke zrušení Zájezdu došlo v důsledku tzv. vyšší moci (za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli společnosti WEB SHOP FLY) či došloli ke zrušení Zájezdu z důvodu nesplnění podmínky minimálního počtu cestujících osob.

  © Zákazník má právo kdykoliv před realizací Zájezdu odstoupit od Smlouvy o zájezdu bez uvedení důvodu. Smluvní vztah Zákazníka a společnosti WEB SHOP FLY je tímto zrušen a účast Zákazníka stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno společnosti WEB SHOP FLY. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy o zájezdu, je společnost WEB SHOP FLY povinna vrátit Zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu Odměny Zájezdu podle zrušené Smlouvy o zájezdu a Zákazník je povinen uhradit společnosti WEB SHOP FLY následující odstupné: (i) do 65. dne před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 5 % z celkové ceny Zájezdu; (ii) 64 až 46 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny Zájezdu; (iii) 45 až 31 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny Zájezdu; (iv) 30 až 16 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny Zájezdu; (v) 15 dní a méně před realizací Zájezdu 100 % z celkové ceny Zájezdu.

  (d) Požaduje-li Zákazník změnu Smlouvy o zájezdu, je v případě akceptace změny společnost WEB SHOP FLY oprávněna požadovat následující plnění: (i) změna účastníka v případě, pokud Zákazník společnosti WEB SHOP FLY písemně oznámí, že se místo něho zúčastní Zájezdu jiná osoba v oznámení uvedená – v tomto případě původní a nový Zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení Odměny za Zájezd a původní Zákazník má povinnost seznámit nového Zákazníka s těmito VOP a dalšími informacemi, které mu byly ve vztahu k Zájezdu poskytnuty. Společnost WEB SHOP FLY je oprávněna za této situace požadovat úhradu nákladů, které společnosti WEB SHOP FLY v této souvislosti vzniknou; (ii) změna termínu Zájezdu či Služeb (změnu lze provést až na základě ověření dostupnosti a možnosti změny): ve lhůtě do 35 dní před realizací Zájezdu je společnost WEB SHOP FLY oprávněna požadovat úhradu nákladů, které společnosti WEB SHOP FLY v této souvislosti vzniknou, je-li požadována změna termínu ve lhůtě méně než 35 dní před realizací Zájezdu, je kromě nákladů společnost WEB SHOP FLY oprávněna požadovat po Zákazníkovi poplatek stanovený ve výši odstupného dle čl. 3.9.2 © (iii) těchto VOP; (iii) změna ubytovací kapacity či objednaných Služeb se vždy řídí storno podmínkami dle čl. 3.9.2 © těchto VOP.

  (e) V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu dárkovým certifikátem vystaveným společností WEB SHOP FLY, řídí se vratka Odmény Zájezdu v případě storna samostatnými podmínkami uvedenými na dárkovém certifikátu.

  3.9.3 Odstoupení od Smlouvy o zájezdu (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem Zákazníka a zasláno buď na e-mailovou adresu service@webshopfly.com nebo na adresu sídla nebo některé z poboček WEB SHOP FLY.

  3.9.4 Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení společnosti WEB SHOP FLY, proto je třeba vzít v potaz, že centrála WEB SHOP FLY má pracovní dobu pouze od pondělí do pátku 8:00–18:00 hod. vyjma státních svátků.

 4. PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU (např. ubytování, nájem dopravních prostředků, pojištění apod.)

  4.1 WEB SHOP FLY je zprostředkovatelem ubytovacích a jiných jednotlivých služeb cestovního ruchu a souvisejících služeb vybraných Poskytovatelů, se kterými má uzavřené smlouvy, na základě kterých je WEB SHOP FLY oprávněna zprostředkovávat tyto Služby se Zákazníky, sjednávat tyto Služby se Zákazníky jménem Poskytovatele a jménem WEB SHOP FLY inkasovat Cenu Služeb.

  4.2 Zákazník bere na vědomí, že práva a povinnosti vznikají pouze Poskytovateli Služby a Zákazníkovi, přičemž WEB SHOP FLY v tomto vztahu vystupuje pouze jako zprostředkovatel.

  4.3 Zákazník bere na vědomí, že za poskytnutí Služeb nese odpovědnost výhradně Poskytovatel dané Služby dle svých obchodních podmínek, nikoli WEB SHOP FLY, která není Poskytovatelem Služeb pouze zprostředkovatelem, a proto neodpovídá za řádnou a včasnou realizaci těchto Služeb ani za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku Zákazníka v souvislosti s ubytováním, pronájmem vozu, pojištěním nebo čerpáním jiných zprostředkovaných Služeb.

  4.4 Zákazník může provést závaznou Objednávku Služeb způsobem uvedeným v čl. 1.10 těchto VOP dle své volby. Po obdržení Objednávky, je Zákazníkovi potvrzeno přijetí Objednávky s uvedením údajů o objednané Službě, Poskytovateli, a Ceně skládající se z Ceny Služby a Transakčního poplatku a současně jsou mu zaslány podklady k platbě Ceny, a to stejnou formou a způsobem, jakým byla učiněna Objednávka ze stany Zákazníka, nebo dle volby WEB SHOP FLY. V potvrzení Objednávky je dále uvedeno, že vztah mezi Zákazníkem a společností WEB SHOP FLY se řídí těmito VOP, jež jsou uveřejněny v platném znění na www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market a v každé provozovně nebo sídle WEB SHOP FLY. Možné způsoby platby Ceny závisí na době, do které je třeba u provedené Objednávky vystavit potvrzení o objednaných Službách.

  4.5 Po připsání Ceny na bankovní účet WEB SHOP FLY případně po složení Ceny v pokladně WEB SHOP FLY, zašle WEB SHOP FLY Zákazníkovi potvrzení o úspěšné platbě Ceny a po případném potvrzení Objednávky ze strany Poskytovatele (je-li to dle podmínek Poskytovatele nutné), je Zákazníkovi zasláno ze strany WEB SHOP FLY potvrzení jeho Objednávky s uvedením údajů o objednané Službě, Poskytovateli a uhrazené Ceně skládající se z Ceny Služby a Transakčního poplatku, a to stejnou formou a způsobem, jakým byla učiněna Objednávka ze stany Zákazníka, případně elektronickou formou na email, který uvedl Zákazník v Objednávce, dle výběru WEB SHOP FLY.

  4.6 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Cena uhrazena Zákazníkem připsána na bankovní účet WEB SHOP FLY, anebo složena v pokladně WEB SHOP FLY a současně je ověřena platnost provedené Objednávky Služeb u Poskytovatele. V případě, že podmínky Poskytovatele vyžadují uzavření Smlouvy v písemné podobě, je Smlouva uzavřena až okamžikem písemného podepsání Smlouvy jak ze strany Zákazníka, tak ze strany Poskytovatele. Tuto skutečnost oznámí WEB SHOP FLY Zákazníkovi, jakmile Poskytovatel potvrdí Objednávku Zákazníka. WEB SHOP FLY současně Zákazníka informuje o době platnosti Objednávky, v rámci které je Zákazník povinen uzavřít Smlouvu.

  4.7 Zákazník bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení Ceny (tj. Ceny Služby a Transakčního poplatku) a do případného potvrzení Objednávky ze strany

  Poskytovatele (je-li to dle podmínek Poskytovatele nutné) není potvrzení Objednávky závazné a rezervace Služeb, jakož i jejich Cena může být změněna bez předešlého upozornění.

  4.8 Uhrazením Ceny Zákazník potvrzuje, že mu byly ze strany WEB SHOP FLY poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty. Po uzavření Smlouvy, WEB SHOP FLY vystaví a předá Zákazníkovi potvrzení o objednaných Službách (např. ve formě Smlouvy, poukazu nebo voucheru nebo potvrzení), jehož předložení je nutné pro čerpání dané Služby.

  4.9 Veškeré návrhy na změny či zrušení Smlouvy, pokud to podmínky Poskytovatele připouštějí, je Zákazník povinen činit přímo u Poskytovatele nebo, připouštějí-li to podmínky Poskytovatele, prostřednictvím WEB SHOP FLY.

  4.10 Reklamace Služeb

  4.10.1 Za poskytnutí Služby odpovídá Poskytovatel. Zákazník bere na vědomí, že reklamaci Služeb je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách Poskytovatele. WEB SHOP FLY není oprávněna vyřizovat jakékoliv reklamace Zákazníka, které se týkají Služeb, jež byly WEB SHOP FLY pouze zprostředkovány.

  4.10.2 Tyto reklamace je nutné činit, není-li v reklamačních podmínkách Poskytovatele uvedeno jinak, v případě:

  (a) vad, které je možno odstranit ihned, bez zbytečného odkladu u pověřené osoby Poskytovatele,

  (b) ostatních vad, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od poskytnutí Služby u Poskytovatele.

  4.10.3 V případě, že Zákazník uplatní reklamaci prostřednictvím WEB SHOP FLY, WEB SHOP FLY předá reklamaci Poskytovateli k vyřízení a dále informuje Zákazníka o průběhu a výsledku reklamace. Zákazník bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči WEB SHOP FLY, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Zákazník bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace Poskytovateli prostřednictvím WEB SHOP FLY, spadá reklamace výhradně do kompetence Poskytovatele a WEB SHOP FLY nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek.

  4.10.4 WEB SHOP FLY je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými podmínkami Poskytovatele.

  4.10.5 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že storno Služby se řídí podmínkami Poskytovatele, pokud není uvedeno jinak, a v nich stanovená lhůta pro případnou refundaci zaplacené Ceny Služby nebo její části prostřednictvím WEB SHOP FLY se prodlužuje o lhůtu 21 dní, během které se WEB SHOP FLY zavazuje příslušnou částku Zákazníkovi vyplatit. V případě storna Služby, ať již ze strany Zákazníka, nebo ze strany Poskytovatele, je Transakční poplatek nevratný, přičemž WEB SHOP FLY si za provedení storna Služby může účtovat odměnu dle platného ceníku (vyvěšeného na internetových stránkách www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market).

  4.10.6 WEB SHOP FLY odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících se závazným Zprostředkováním Služby, tj. zejména za

  (a) řádné a včasné oznámení Poskytovateli, že byla učiněna Objednávka a následně uzavřena Smlouva,

  (b) řádné a včasné zajištění potvrzení Objednávky ze strany Poskytovatele, pokud to vyžadují podmínky Poskytovatele,

  © řádné a včasné vystavení potvrzení Služby (ve formě Smlouvy, poukazu, voucheru, nebo jiného vhodné podobě),

  (d) řádné předání potřebných dokladů Zákazníkovi,

  (e) řádné oznámení změn, příp. zrušení Smlouvy Poskytovateli i Zákazníkovi, je-li o těchto změnách informována a má-li tuto povinnost dle Smlouvy, nebo Smlouvy o zprostředkování nebo těchto VOP,

  (f) řádné a včasné poukázání Ceny služby na účet Poskytovatele.

  4.10.7 V případě vad uvedených v čl. 4.10.6 těchto VOP je Zákazník povinen učinit reklamaci u WEB SHOP FLY bez zbytečného odkladu ihned, jakmile tuto vadu zjistí, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od jejího vzniku. WEB SHOP FLY je povinna tuto reklamaci vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy.

  4.11 Zákazník bere na vědomí, že WEB SHOP FLY není povinna zjišťovat případné změny v Objednávce (rezervaci), či změny podmínek Smlouvy a tyto informace sdělovat Zákazníkovi.

  4.12 Zákazník odpovídá zejména za:

  4.12.1 správnost předaných údajů,

  4.12.2 včasnou úhradu Ceny,

  4.12.3 včasný nástup na ubytování resp. zahájení čerpání zprostředkované Služby.

  4.13 Zákazník je povinen:

  4.13.1 v dostatečném časovém předstihu před nástupem na ubytování nebo čerpání jiné Služby u sebe a všech dalších spolucestujících osob zkontrolovat platnost cestovních dokladů a ověřit podmínky vstupu do všech cílových a tranzitních destinací, které za účelem čerpání Služby navštíví, zejména vstupní formality a vízové požadavky. Zákazník bere na vědomí, že WEB SHOP FLY ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku odmítnutí vstupu Zákazníka či dalších cestujících osob do země cílové nebo tranzitní destinace či odmítnutí odbavení k přepravě do takové destinace.

  4.13.2 zkontrolovat správnost údajů na potvrzení Služby (ve formě Smlouvy, poukazu, voucheru, nebo jiného vhodné podobě) vystaveném WEB SHOP FLY na ubytování, pronájem vozu a jiné či související služby (zejména osobní údaje, data a termíny platnosti služby, typ ubytování, typ pronajatého vozidla apod.), přičemž převzetím takového potvrzení Služby Zákazník potvrzuje, že je zkontroloval a že s těmito údaji souhlasí.

  4.13.3 písemně sdělit WEB SHOP FLY své platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ oznámení změny Služeb. V případě neplatnosti písemně sdělených kontaktních údajů WEB SHOP FLY neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku nedoručení oznámení změn.

 5. PODMÍNKY PRO VYŘÍZENÍ OPRÁVNĚNÍ K POBYTU (VÍZA)

  5.1 WEB SHOP FLY nabízí Zákazníkům zajištění vyřízení víza za Odměnu dle platného ceníku WEB SHOP FLY, který je uveden na webových stránkách www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market na základě závazné Objednávky Zákazníka učiněné způsobem uvedeným v čl. 1.10 těchto VOP dle volby Zákazníka.

  5.2 V Objednávce je Zákazník povinen uvést zejména osobní údaje osob, pro které mají být víza vyřízena (včetně státního občanství), úplný oficiální název státu, jehož vízum Zákazník požaduje vyřídit, typ požadovaného víza a požadovaný termín a dobu trvání víza. Po obdržení Objednávky WEB SHOP FLY Zákazníkovi zašle potvrzení o přijetí Objednávky s uvedením údajů o objednané Služby vyřízení víza, dokladech nutných k úspěšnému vyřízení víza, výši správního poplatku za vyřízení víza a Odměnu WEB SHOP FLY.

  5.3 Smlouva o poskytnutí služby je uzavřena dnem, kdy je Odměna uhrazena Zákazníkem připsána na bankovní účet WEB SHOP FLY, případně složena do pokladny WEB SHOP FLY a současně je uhrazen správní poplatek za vyřízení víza. Uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby Zákazník potvrzuje, že mu byly ze strany WEB SHOP FLY poskytnuty všechny známé/dostupné informace včetně předpokládané lhůty pro vyřízení žádosti o vízum a že bezvýhradně souhlasí s těmito VOP.

  5.4 Pokud se Zákazník po podání Objednávky (žádosti o vydání víza) rozhodne tuto Objednávku (žádost) vzít zpět nebo Smlouvu o poskytnutí služby s WEB SHOP FLY ukončit před vydáním víza (tedy Zákazník i bez udání důvodu odstoupí od Smlouvy o poskytnutí služby), má WEB SHOP FLY nárok na úhradu poměrné části Odměny za již provedené úkony, nejméně však ve výši 50 % Odměny. Zákazník bere na vědomí, že po podání žádosti o vydání víza se zaplacený správní poplatek již nevrací, a to ani v případě, že Zákazník svoji žádost sice nevezme zpět, ale vízum nebude vydáno.

  5.5 Po uzavření Smlouvy o poskytnutí služby je Zákazník povinen předat WEB SHOP FLY bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty potřebné pro vyřízení víza. Do obdržení takových dokumentů není WEB SHOP FLY povinna činit žádné úkony směřující k vyřízení víza. Zákazník bere na vědomí, že příslušný zastupitelský úřad může v průběhu řízení o vydání víza požadovat předložení dalších dokumentů, případně osobní pohovor nebo návštěvu, o čemž bude WEB SHOP FLY Zákazníka informovat a Zákazník je povinen WEB SHOP FLY takové další dokumenty, případně součinnost ihned poskytnout.

  5.6 Zákazník je povinen:

  5.6.1 sdělit WEB SHOP FLY pravdivě a úplně všechny skutečnosti a informace rozhodné pro vydání víza,

  5.6.2 poskytovat WEB SHOP FLY veškerou součinnost potřebnou pro vyřízení víza,

  5.6.3 je-li k vyřízení víza zapotřebí plná moc, včas ji WEB SHOP FLY udělit a doručit.

  5.7 WEB SHOP FLY je povinna:

  5.7.1 dokumenty obdržené od Zákazníka pro účely vyřízení víza řádně opatrovat a předat je příslušnému zastupitelskému úřadu,

  5.7.2 na žádost Zákazníka jej informovat o průběhu vyřizování víza,

  5.7.3 jednat podle svých schopností a znalostí a odchýlit se od pokynů Zákazníka, jen je-li to v zájmu Zákazníka a nemůže-li WEB SHOP FLY včas obdržet souhlas Zákazníka

  5.7.4 vyzvednout víza po jejich vydání v souladu s termínem uvedeným příslušnou ambasádou a doručit je bez zbytečného odkladu Zákazníkovi spolu s dokumenty, které zastupitelský úřad vrací, zejména cestovní pas s uděleným vízem, popř. se se Zákazníkem dohodnout na jiném způsobu předání víza a příslušných dokumentů, pokud jsou s cestovním dokladem a vízem příslušnou ambasádou vraceny.

  5.8 Zákazník bere na vědomí, že:

  5.8.1 WEB SHOP FLY neodpovídá za nevydání víza v důsledku nesprávnosti předaných údajů nebo dokumentů nebo neposkytnutím potřebné součinnosti nebo neudělením potřebné plné moci řádně a včas.

  5.8.2 WEB SHOP FLY neodpovídá za překročení předpokládané doby pro vydání víza.

  5.8.3 WEB SHOP FLY neodpovídá za neudělení víza, pokud bylo způsobeno okolností, kterou WEB SHOP FLY nemohla ovlivnit (např. správním uvážením zastupitelského úřadu).

  5.8.4 zastupitelský úřad může Zákazníka vyzvat k osobní návštěvě či doložení dalších dokladů neuvedených v původních podmínkách pro proces udělení víza.

  5.8.5 WEB SHOP FLY neodpovídá za správnost informací týkajících se vízových povinností. Tyto informace je Zákazník povinen si na své náklady a odpovědnost ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.

  5.9 WEB SHOP FLY je oprávněna Smlouvu o poskytnutí služby vypovědět s okamžitou platností, pokud je narušena důvěra mezi Zákazníkem a WEB SHOP FLY. V takovém případě Smlouva o poskytnutí služby zaniká okamžikem, kdy výpověď byla doručena Zákazníkovi. I po zániku Smlouvy o poskytnutí služby je WEB SHOP FLY povinna učinit vše, co nesnese odkladu, aby Zákazník neutrpěl újmu. WEB SHOP FLY je po zániku Smlouvy o poskytnutí služby povinna předat Zákazníkovi všechny dokumenty, které převzala pro účely vyřízení víza od Zákazníka a jsou ještě v její dispozici. WEB SHOP FLY má právo ponechat si přiměřenou část Odměny dle již provedených úkonů.

  5.10 Reklamaci Služeb WEB SHOP FLY při zprostředkování víz může Zákazník písemně uplatnit u WEB SHOP FLY. Reklamaci lze podat v rámci lhůty, tj. 30 dní od vyřízení/nevyřízení víza. Reklamace může být podána na service@webshopfly.com nebo sídlo společnosti WEB SHOP FLY.

 6. PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ NA KOMPENZACI V SOUVISLOSTI S PŘEPRAVOU

  6.1 WEB SHOP FLY nabízí Cestujícím možnost zprostředkování vymáhání případných nároků na náhradu újmy nebo jiných nároků, na něž má Cestující nárok dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2612004, v platném znění a související evropské i národní legislativy, která zakládá právní rámec pro nároky Cestujících v letecké dopravě (dále jen „Příslušná legislativa“), a dále nároky z autobusové, železniční, nákladní automobilové a námořní dopravy (dále jen „Nároky“) u společnosti ClaimAir s.r.o., IČO: 048 39 692, se sídlem Dlouhá 73035, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 254500 (dále jen „ClaimAir“) a dále zprostředkování související služby členství v programu ClaimBag provozovaného společnosti ClaimAir dle jejich obchodních podmínek zveřejněných na jejich webové stránce https://www.claimair.com/cs/terms-and-conditions/ (dále jen „Členství v ClaimBag“). ClaimAir vymáhá Nároky na povinném subjektu – Dopravci na základě Příslušné legislativy.

  6.2 Smlouva o zprostředkování vymáhání Nároků anebo smlouva o zprostředkování Členství v ClaimBag je mezi WEB SHOP FLY a Cestujícím uzavřena okamžikem, kdy Cestující zaškrtne při Objednávce Služeb políčko Chci zprostředkovat vymáhání případného odškodného, na něž má cestující nárok v letecké dopravě, u společnosti ClaimAir s.r.o., za což jí přísluší odměna 25% vymožené částky. Více… anebo políčko Chci zprostředkovat vymáhání případného odškodného, na něž má cestující nárok v letecké dopravě, u společnosti ClaimAir s.r.o., za což jí přísluší odměna 25% vymožené částky. Více…. Vztah mezi Cestujícím a společností WEB SHOP FLY se řídí Smlouvou o zprostředkování vymáhání Nároků případně Smlouvou o zprostředkování Členství ClaimBag a těmito VOP, jež jsou uveřejněny v platném znění na www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market

  6.3 Na základě Smlouvy o zprostředkování vymáhání Nároků a na základě Smlouvy o zprostředkování Členství ClaimBag a za účelem posouzení Nároků bude WEB SHOP FLY jakožto správce sama, nebo svým zaměstnancem, nebo svým smluvním partnerem oprávněna na dobu neurčitou shromažďovat, uchovávat a zpracovávat následující informace o Cestujícím a jeho přepravě, a tyto poskytnout ClaimAir, s čímž Cestující tímto výslovně souhlasí:

  • Číslo rezervace letu Cestujícího (booking reference);
  • Číslo letu (flight number);
  • IATA kód Dopravce (Airline IATA Code);
  • Datum, čas a místo odletu (departure date and time and departure airport IATA Code);
  • Místo příletu (arrival airport IATA Code);
  • Jméno, příjmení a email Cestujícího;
  • případně další dodatečné informace, které bude ClaimAir požadovat za účelem posouzení Nároků.

  6.4 ClaimAir bude pro Cestujícího vymáhat Nároky na základě samostatné příkazní smlouvy, která bude mezi ClaimAir a Cestujícím uzavřena dle všeobecných podmínek společnosti ClaimAir zveřejněných na této webové stránce: https://www.claimair.com/cs/terms-and-conditions/ (dále jen „Příkazní smlouva“). Cestující bere na vědomí, že uzavřením Příkazní smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se vymáhání Nároků Cestujícího z přepravy u Dopravce pouze mezi Cestujícím a společnosti ClaimAir. WEB SHOP FLY vystupuje ve vztahu mezi Cestujícím a ClaimAir pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Příkazní smlouvy. Cestující je povinen seznámit se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti ClaimAir.

  6.5 Cestující bere na vědomí, že WEB SHOP FLY nezajišťuje samotné vymáhání Nároků a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění této Služby. Cestující bere na vědomí, že reklamaci Služeb je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách ClaimAir. WEB SHOP FLY není oprávněna vyřizovat jakékoliv reklamace Cestujícího, které se týkají Služeb, jež byly WEB SHOP FLY pouze zprostředkovány.

  6.6 Vznik Členství ClaimBag, jakož i práva a povinnosti trvání Členství ClaimBag, změny a ukončení Členství ClaimBag se řídí všeobecnými podmínkami společnosti ClaimAir zveřejněných na této webové stránce: https://www.claimair.com/cs/terms-and-conditions/ . Cestující bere na vědomí, že vstupem do Členství ClaimBag vznikají práva a povinnosti pouze mezi Cestujícím a společnosti ClaimAir. WEB SHOP FLY vystupuje ve vztahu mezi Cestujícím a ClaimAir pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Členství ClaimBag. Cestující je povinen seznámit se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti ClaimAir.

 7. UKONČENÍ SMLOUVY, REKLAMACE

  7.1 Zákazník bere na vědomí, že WEB SHOP FLY neodpovídá za vadné poskytnutí Služby či její neposkytnutí, které pouze zprostředkovala. V takovémto případě je dána odpovědnost Poskytovatele za vady či nedostatky Služby. WEB SHOP FLY není oprávněn vyřizovat jakékoliv reklamace Zákazníka, které se týkají Služeb, jež byly WEB SHOP FLY pouze zprostředkovány, nestanoví-li obchodní podmínky konkrétního Poskytovatele jinak a není-li to uvedeno v těchto VOP.

  7.2 Zákazník bere na vědomí, že reklamace letecké přepravy či služeb s tím přímo souvisejících je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách Dopravce nebo Poskytovatele. WEB SHOP FLY není oprávněna vyřizovat jakékoliv reklamace Zákazníka, které se týkají letecké přepravy či souvisejících služeb.

  7.3 WEB SHOP FLY neodpovídá za vadné poskytnutí Služby či její neposkytnutí Služby z důvodů vyšší moci.

  7.4 Je-li Zákazník oprávněn od příslušného typu smlouvy odstoupit, nebo ji jinak jednostranně ukončit a nestanoví-li příslušný typ smlouvy jinak, takové jednání musí být písemné a musí být doručeno do sídla WEB SHOP FLY případně její provozovny doporučeným dopisem.

  7.5 Není-li u příslušného typu smlouvy stanoveno jinak, v případě odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen uhradit WEB SHOP FLY storno poplatek stanovený pro příslušný druh Služby nebo Zájezdu v souladu s těmito VOP. Není-li poplatek stanoven, pak je Zákazník povinen uhradit náklady, které WEB SHOP FLY vynaložila na plnění příslušné smlouvy do okamžiku, kdy jí bylo doručeno odstoupení Zákazníka od příslušné smlouvy.

  7.6 V případě smluv uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má Zákazník - spotřebitel, právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 1837 a § 1840 občanského zákoníku (jedná se především o případy, kdy již byla Služba splněna, jedná-li se o smlouvu o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času a pokud společnost WEB SHOP FLY tato plnění zajišťuje v určeném termínu, a dále jedná-li se o smlouvu o zájezdu nebo přepravě osob). Odstoupení musí být písemné, nemusí být odůvodněno a stačí, je-li ve stanovené lhůtě odesláno společnosti WEB SHOP FLY.

 8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

  8.1 Zákazník má právo po poskytnuté Službě zprostředkované nebo poskytnuté společností WEB SHOP FLY, zaslat prostřednictvím webových stránek nebo elektronické komunikace recenzi (dále jen „Recenze“) a poskytnout tak informace o kvalitě Služeb dalším potencionálním Zákazníkům. WEB SHOP FLY je oprávněna Recenzi uveřejnit dle svého uvážení, případně uveřejnění Zákazníkovi Recenze odmítnout bez uvedení důvodu. O uveřejnění stejně jako o odmítnutí Recenzí není WEB SHOP FLY povinna Zákazníka informovat. Odesláním Recenze dává Zákazník souhlas k uveřejnění této Recenze na webu WEB SHOP FLY stejně tak jako v dalších reklamních materiálech (katalog, sociální sítě atd.). Zároveň Zákazník souhlasí s tím, že WEB SHOP FLY může doručené Recenze upravit dle vlastního uvážení především tak, aby v nich nebyly uvedeny konkrétní názvy Dopravců, Poskytovatelů, Cestovní kanceláře nebo jiná jména.

 9. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1 Zákazník tímto uděluje souhlas WEB SHOP FLY ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů jím poskytnutých WEB SHOP FLY (dále i „Správce“) za účelem uvedeného v čl. 8.5 těchto VOP níže. Osobními údaji jsou informace o Zákazníkovi, případně o spolucestujících, které Zákazník poskytne za níže uvedeným účelem. Osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, datum narození, občanství (národnost), údaje z cestovního dokladu, údaje o počtu zavazadel, údaje o pojištění, údaje o případných spolucestujících, emailovou adresu, telefonní číslo a informace o platební kartě. Zákazník tímto uděluje souhlas pro všechny údaje poskytnuté v Objednávce, ve Smlouvě, Smlouvě o zprostředkování Služeb, Smlouvě o zájezdu, Smlouvě o poskytnutí služby a souvisejících dokumentech, a to po celou dobu pěti (5) let ode dne udělení souhlasu. Zákazník prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

  9.2 V případě, že Zákazník uzavírá příslušnou smlouvu ve prospěch třetích osob, uzavřením příslušné smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů.

  9.3 Osobní údaje bude WEB SHOP FLY shromažďovat, uchovávat a zpracovávat manuálně i automatizovaně (prostřednictvím výpočetní techniky) v rozsahu, ve kterém Zákazník poskytne osobní údaje. Osobní údaje budeme shromažďovat, uchovávat a zpracovávat v rozsahu nezbytném pro naplnění níže vymezeného účelu (viz čl. 8.5 těchto VOP) a v souladu s tímto účelem. Osobní údaje bude WEB SHOP FLY zpracovávat prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob v obdobném právním poměru, přičemž tito jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení jejich pracovního (nebo jiného obdobného) poměru.

  9.4 Zákazník může požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu Zákazníkovi předat. V případě, že Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  9.5 V souladu s § 5 zákona o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány, uchovány a zpracovávány výhradně za účelem uzavření Smlouvy, Smlouvy o zprostředkování Služeb, Smlouvy o zájezdu, Smlouvy o poskytnutí služby a související dokumentace (např. cestovních dokladů, viz atd.) a za účelem následného poskytování Zákazníkem objednaných Služeb včetně fakturace, zejména pak za účelem zprostředkování Smlouvy a dále nabízení výrobků a služeb Zákazníkovi. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení Zákazníkovi prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 4802004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy Zákazník přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu pěti (5) let. Zákazník dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Správce.

  9.6 Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  10.1 Právní vztahy mezi WEB SHOP FLY a Zákazníky se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění. Případné spory budou řešeny obecnými soudy ČR.

  10.2 Před zahájením sporu před soudem, jehož předmětem by bylo zprostředkování Služeb (zájezdů, ubytování, prodej letenek / jízdenek, pronájem aut apod.) nebo spor ze Smlouvy o zájezdu nebo ze Smlouvy o poskytnutí služby, je Zákazník - spotřebitel oprávněn v souladu se zákonem č. 6341992 Sb., o ochraně spotřebitele, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu s WEB SHOP FLY nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz , web, http://www.coi.cz/ .

  10.3 Podle směrnice EU č. 5242013 mají Zákazníci - spotřebitelé z EU rovněž právo zahájit mimosoudní vypořádání sporů spotřebitelů pomocí on-line platformy ODR pro on-line řešení sportů spotřebitelů, která je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS .

  10.4 Společnost WEB SHOP FLY je oprávněna měnit VOP i za trvání smluvního vztahu se Zákazníkem, přičemž Zákazníkům se tato změna oznámí na webu společnosti WEB SHOP FLY www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market spolu s aktuálním zněním VOP. V případě změny VOP, s níž Zákazník nesouhlasí, zakládá uvedené právo jeho Smlouvu o zprostředkování Služeb, Smlouvu o zájezdu anebo Smlouvu o poskytnutí služby s WEB SHOP FLY písemně vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění oznámení o změně VOP na webu společnosti WEB SHOP FLY, a to doporučeným dopisem doručeným do sídla webu WEB SHOP FLY. V takovém případě má WEB SHOP FLY právo na náhradu již vynaložených nákladů na plnění služby pro Zákazníka, příp. na storno poplatek stanovený pro danou smlouvu. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva, má se za to, že se změněnými VOP souhlasí a smluvní vztah se bude řídit změněnými VOP od marného uplynutí této lhůty. Změny jakékoli písemně sjednané smlouvy lze sjednat rovněž pouze písemnou formou.

  10.5 Zákazník souhlasí s:

  10.5.1 doručováním na adresu, kterou uvede ve své Objednávce, pokud písemně nesdělí WEB SHOP FLY jinou adresu pro účely doručování,

  10.5.2 tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti Zákazníkem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět WEB SHOP FLY, účinek doručení nastává okamžikem, kdy Zákazník odmítne převzetí písemnosti,

  10.5.3 doručováním na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce s účinky doručení písemné zásilky,

  10.5.4 doručením cestovního dokladu, příp. souvisejících potvrzení a služeb na adresu a způsobem, které uvede ve své Objednávce, jinak primárně na svou emailovou adresu uvedenou v Objednávce. WEB SHOP FLY nenese odpovědnost za včasné doručení zásilky případně jejich ztrátu, pokud je zásilka doručována doručovací orgány.

 11. PLATNOST A ÚČINNOST

  11.1 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1.5.2017.

  11.2 Účinné znění VOP je uveřejněno na webové stránce společnosti WEB SHOP FLY www.letenkylevne.cz, www.webshopfly.com, trip.market a je na vyžádání k dispozici v sídle společnosti WEB SHOP FLY a v provozovnách WEB SHOP FLY. WEB SHOP FLY a.s.


Tagy

žádné tagy

Kategorie