Poistenie storna letenky

Poistenie storna letenky je poistenie škodové, ktoré môže nastať v prípade vážného ochorenia poisteného, úmrtia poisteného alebo jeho príbuzného, straty zamestnania, neodporučenia MZV vycestovať do cieľovej destinácie, živelnej udalosti v mieste bydliska.

Limit poistného plnenia 1 15 €

Pojistný limit je maximálnou čiastkou, ktorú poišťovňa poistenému vyplatí.

Poistený má spoluúčast 20%. Príklady:

  1. Storno letenky v cene 1 15 € znamená 20% spoluúčast vo výške 23 € a výplata Českej poisťovni je 9 2 €.
  2. Pri cene letenky 155 € bude 20% spoluúčast 31 €. Poisťovňa vyplatí limit 1 15 €.

Postup pri uplatnení storna letenky

Poistený uplatní následujúci postup:

  1. Poistený na stránkách Českej poisťovni v záložke škody a poistné udalosti/oznámiť škodu/cestovné poistenie/písomne vytlačí formulár Oznámenie poistnej udalosti z poistenia storna cesty a riadne ho vyplní podľa inštrukcií na formulári.
  2. Priloží kópiu letenky, doklad o zaplatení — výpis z účtu, doloží prípadné ďalšie doklady — lékarsku správu, výpoveď, úmrtný list a pod.
  3. Všetko zašle na likvidačné oddelenie Českej poisťovni nejlepšie doporučene na adresu: Česká pojišťovna, a.s., P.O.Box 305, 601 00 Brno.

V prípade kladného vybavenia likvidácie bude mať poistený do tridsiatich dní peniaze na svojom účte.

Stiahnuť poistné podmienky k produktu poistenia


Tagy

Žiadne tagy

Kategórie